portal dla rodziców

Regulamin

REGULAMIN PORTALU AKADEMIAPORODU.PL

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania z Portalu AkademiaPorodu.pl
oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wydawcę.

 • §1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa ogólne warunki i zasady oraz sposób świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz warunki korzystania z usługi przez Użytkowników.
 2. Właścicielem i administratorem usługi jest4EAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 242/4, 01-460 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001083584, REGON:52753703100000, NIP:5223286504, zwanym dalej Wydawcą.
 3. Usługa jest udostępniana przez Wydawcę za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej dostępnej pod adresem AkademiaPorodu.pl jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego ? zwana dalej Portalem.
 4. Użytkownik korzystający z Portalu akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie, bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 • §2 Definicje
 1. Portal  –  serwis www dostępny pod adresem AkademiaPorodu.pl, którego właścicielem jest Wydawca, o tematyce zbieżnej z programem edukacyjnym szkoły rodzenia, tematyce okołoporodowej oraz opieki nad noworodkami i niemowlakami dla przyszłych rodziców oraz osób zainteresowanych tematyką okołoporodową i aktualnościami z nią związaną.
 2. Wydawca – 4EAP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 242/4, 01-460 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0001083584, REGON:52753703100000, NIP:5223286504.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskuje dostęp do materiałów dostępnych za pośrednictwem portalu nie będąca pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 4. Materiały – wszelkie zbiory informacji, artykułów i ich elementy, algorytmy, schematy, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, nagrania audio i wideo, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Wydawcę w ramach Portalu.
 5. Newsletter ? publikacja elektroniczna stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika w procesie subskrypcji, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczy Portal.
 6. Leanding Page – dedykowana, pierwsza strona na którą trafia odwiedzający pozyskany wskutek podejmowanych przez firmę działań akwizycyjnych. Strona docelowa może być stroną samodzielną, mikrostroną, a także elementem większej witryny zwana dalej stroną lądującą.
 7. Baza danych –  zbiór danych zapisanych gromadzonych  zgodnie z zasadami przyjętymi dla systemu teleinformatycznego dedykowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych portalu.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.
 9. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy ? Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron w szczególności w obrębie udostępniania użytkownikowi dostępu do Materiałów Portalu.
 • §3 Usługi
 1. Wydawca za pośrednictwem Portalu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie polegających w szczególności na:
 2. udostępnianiu Użytkownikom dostępu do Materiałów drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu.
 3. udostępnianiu Użytkownikowi zasobów Portalu w celu dodawania komentarzy pod wybranymi przez Użytkownika materiałami w Portalu oraz ich wyświetlanie przez Wydawcą w Portalu, przy czym Wydawca rezerwuje sobie prawo do moderowania lub kasowania komentarzy niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrych obyczajów lub naruszających niniejszy Regulamin.
 4. Dostęp do Portalu i korzystanie z jego zasobów dla Użytkowników jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji ani innych aktywności.
 5. Wydawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści reklamowych dotyczących własnych towarów i usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w Internecie.
 • §4 Newsletter
 1. W ramach Usługi Newsletter Wydawca wysyła subskrybowany przez Użytkownika Newsletter na adres e-mail podany przez Użytkownika w procesie zamawiania subskrypcji.
 2. Usługa subskrypcji Newslettera jest Usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na Portal lub serwisach partnerskich, portalach społecznościowych, reklamach i stronach lądujących.
 3. Eletter jest przesyłany do Użytkowników, którzy dokonali jego subskrypcji w trybie cyklicznym określonym przez Wydawcę.
 4. Każdy Newsletter zawiera informacje o Wydawcy przewidziane aktualnymi przepisami prawa w szczególności:
 1. Określenie nadawcy
 2. Oznaczenie tematu Newslettera
 3. Informację o prawie do odwołania subskrypcji i mechanizmie jej odwołania oraz prawie do wglądu, zmiany lub usunięcia danych osobowych.
 • §5 Działania zabronione
 1. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań, które mogą utrudniać lub zakłócać korzystanie z Materiałów Portalu lub destabilizować pracę Portalu, w szczególności zasobów teleinformatycznych i serwerów Wydawcy
 2. Zabroniona jest ingerencja w treść i formę Materiałów publikowanych na Portalu.
 3. Zabronione jest publikowanie komentarzy zawierających określenia powszechnie uchodzące za obraźliwe, wulgarne, treści obsceniczne, pornograficzne, pedofilskie lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób, w szczególności: imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail, adresów stron internetowych nie należących do Wydawcy, treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym, publikowania adresów internetowych stron służących wyłudzaniu danych Użytkowników, infekowaniu niechcianym oprogramowaniem lub innych działań niepożądanych.
 4. Zabrania się umieszczania przez Użytkowników komentarzy noszących znamiona porady zdrowotnej lub medycznej lub linkujących do porad mających znamiona porad zdrowotnych.
 5. Komentarze niezgodne z Regulaminem lub sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa mogą nie zostać opublikowane lub usunięte przez Wydawcę.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 7. Zabronione jest bez zgody Wydawcy kopiowanie, publikowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie Materiałów Portalu
 8. Zabronione jest cytowanie Materiałów Portalu w całości lub we fragmentach nie noszących znamion cytatu.
 • §6 Prawo Autorskie i inne
 1. Wszelkie prawa do Portalu oraz publikowanych Materiałów, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i Materiałów z wyłączeniem oznaczonych, należą do Wydawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem lub za pisemną zgodą Wydawcy.
 • §7 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych wpisanych przez Użytkownika w formularzach zamówień subskrypcji Newslettrera jest Wydawca.
 2. Wydawca chroni dane osobowe użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 z 29 października 1997 r.) każdy Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Dane osobowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, Wydawca przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r., o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 4. Polityka Prywatności Portalu określona jest w dokumencie Polityka Prywatności.
 • §8 Odpowiedzialność
 1. Wydawca jest uprawniony do planowanych lub nieplanowanych przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług i działania Portalu spowodowanych:
  a) modyfikacją, modernizacja, Portalu lub rozbudową zasobów teleinformatycznych Wydawcy lub podwykonawców świadczących usługi teleinformatycznych na rzecz Wydawcy;
  b)siłą wyższą lub działaniami lub zaniechaniami osób trzecich (niezależnymi od Wydawcy)
 2. O planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania oraz przerwach w działaniu Portalu niezależnych od Wydawcy, Wydawca będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu kanały komunikacji z Użytkownikami.
 3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za uniemożliwienie lub utrudnienia w korzystaniu z Portalu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub osób trzecich świadczących usługi na rzecz Użytkownika (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, podmiotów zajmujących się świadczeniem usług pocztowych, przewozowych, kurierskich, itp.).
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Portalu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do Portalu, w tym danych kontaktowych, komentarzy, odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do formularzy subskrypcji Newsletterów innych formularzy.
 6. Materiały zawarte w Portalu są publikowane i udostępniane wyłącznie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane, jako indywidualne porady około medyczne, medyczne lub lecznicze i nie należy ich rozumieć, jako udzielanie świadczenia zdrowotnego a w szczególności w rozumieniu ustawy z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 r. < Nr 112, poz. 654 z pozn. zm.)
 7. Wszelkie decyzje dotyczące zastosowania produktów leczniczych, medycznych i paramedycznych wskazanych w Materiałach Portalu, a także sposobu ich stosowania, wyboru terapii powinny być każdorazowo poparte fizyczną, osobistą konsultacją z lekarzem, położną lub innym specjalistą.
 8. Materiały zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez Wydawcę w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.
 9. Zarówno Wydawca jak i autorzy, konsultanci, eksperci i osoby cytowane w Materiałach nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w Materiałach. Użytkownik korzysta z Materiałów na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 10. W przypadku gdy Użytkownik lub inna osoba uzna, iż opublikowane w Portalu Materiały lub treść komentarza Użytkownika naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie przyjętego zobowiązania, może powiadomić Wydawcę o potencjalnym naruszeniu w oparciu o dostępne dane kontaktowe Wydawcy publikowane na Portalu.
 11. W sytuacji opisanej w 7 pkt 7. Wydawca podejmuje działania mające na celu weryfikację i ewentualne i w przypadku uznania zgłoszenia za zadane dokona niezwłocznego usunięcia z Portalu Materiału lub komentarza, o których mowa w §7 pkt. 7, będących przyczyną naruszenia.
 • §9 Reklamacje
 1. Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres biuro@akademiaporodu.pl.
 2. Wydawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.
 • §10  Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14 X 2016 r.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Portalu.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Wydawcy, ani zmiana danych Wydawcy wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 4. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych i przepisy wykonawcze do tej ustawy, ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także Ustawy o prawach Konsumenta.
Facebook
Email
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.