portal dla rodziców

Prawo Pracy w ciąży ? (2/2)

Ciąża – zakaz pracy w porze nocnej

Pracownicy w ciąży nie można bezwzględnie (nawet za jej zgodą, czy na jej wniosek) zatrudniać w porze nocnej. Porę nocną określa każdy pracodawca w regulaminie pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia, wskazując dowolne 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00

Prawo Pracy nakazuje pracownicy w ciąży zatrudnionej w porze nocnej zmienić rozkład czasu pracy lub przenieść ją do innej pracy bez obniżania wynagrodzenia, a gdy jest to niemożliwe, zwolnić ją z obowiązku pracy w porze nocnej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ciąża – ograniczenia dotyczące bhp

Jest też wiele ograniczeń dotyczących rodzajów prac czy stanowisk, które są zakazane w przypadku kobiet w ciąży. Jeśli pracownicę trzeba w związku z tym przenieść do innej pracy i miałaby otrzymywać w związku z tym niższe wynagrodzenie, należy jej się dodatek wyrównawczy. Jeśli pracodawca nie ma żadnej pracy, którą mógłby dać kobiecie w ciąży, musi zwolnić ją z obowiązku pracy na czas ciąży, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prace wzbronione kobietom w ciąży określa rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. z 1996 r., nr 114, poz. 545 ze zm.).

Zakaz wypowiadania umowy w czasie ciąży

Pracownicy w ciąży nie można wypowiedzieć umowy o pracę. Nie można też dokonać wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. Wypowiedzenie zmieniające jest jednak wyjątkowo możliwe w przypadku, gdy zakład zatrudnia co najmniej 20 osób, a firma dokonuje redukcji etatów z przyczyn niedotyczących pracownika i nie może dalej zatrudniać pracownicy na jej obecnym stanowisku. W takim przypadku zmiana nie może jednak powodować obniżenia wynagrodzenia (a jeśliby np. na nowym stanowisku miałoby ono być niższe ? należy się dodatek wyrównawczy).

Uwaga: wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży jest możliwe w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy.

 

Podstawa prawna:
art. 42 § 1, art. 177 § 1, § 4, art. 178 § 1, art. 179, art. 185 § 2 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.),
art. 5 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze zm.)

***

Szymon Sokolik
Prawnik
Red. naczelny miesięcznika Aktualności Kadrowe

 

Facebook
Email
PROMOCJA JESZCZE TYLKO:
godz.
min.
sek.

Nie wyrażamy zgody na kopiowanie zawartości naszego portalu.
Wyślij linka lub udostępnij nas za pomocą wtyczek społecznościowych. Dziękujemy.